ترجمه مقاله

هو

ho[w]

صدا؛ آواز؛ فریاد؛ بانگ.
⟨ هو کردن: (مصدر متعدی) [عامیانه]
۱. سر و صدا راه انداختن.
۲. کسی را با جار‌و‌جنجال بدنام و بی‌آبرو کردن.

ترجمه مقاله