ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هندی

hendi

۱. از مردم هند؛ هندوستانی.
۲. تهیه‌شده در هند: تیغ هندی، فیلم هندی.
۳. مربوط به هند: زبان هندی.
۴. (ادبی) ویژگی سبْک شعری شاعران فارسی‌زبان از نیمۀ دوم قرن دهم تا اواخر قرن دوازدهم که از ممیزات آن تخیلات دقیق و مضمون‌پردازی، معانی پیچیده و باریک و دور از ذهن، الفاظ ساده و بازاری، کثرت استعاره و کنایه، و آوردن امثال بسیار در شعر است.
۵. (اسم) زبانی از شاخۀ زبان‌های هندوایرانی که در هند رایج است.
۶. (اسم) (نجوم) از صورت‌های فلکی نیمکرۀ جنوبی.
۷. (اسم) [قدیمی، مجاز] شمشیر ساخته‌شده در هند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ