ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هندوانه

hendevāne

میوه‌ای درشت، با پوست ضخیم، مغز لطیف و آبدار و سرخ یا زرد، تخم‌های ریز، بوتۀ خزنده، برگ‌های بریده، و شاخه‌هایی که روی زمین می‌خوابد.
⟨ هندوانهٴ ابوجهل: (زیست‌شناسی) = حنظل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ