ترجمه مقاله

همیشه بهار

hamišebahār

گلی زردرنگ با بوتۀ کوتاه و برگ‌های دراز و ستبر که در تمام تابستان گل می‌دهد و زمستان ‌هم سبز است و از سالی به ‌سال دیگر می‌ماند و سال بعد نیز گل می‌دهد؛ همیشک‌جوان.

ترجمه مقاله