ترجمه مقاله

همه

hame

۱. تمام؛ جمله؛ جمیع: همه آمدند.
۲. همگی: آن‌ها همه آمدند.
۳. هر: همه طرف را گشتم

تمام، جمع، جمعاً، جملگی، جمله، جمهور، جمیع، عام، عامه، عموم، عموماً، کل، کلاً، مجموع، هر، همگان، همگی، یکسر

ترجمه مقاله