ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

همسایه

hamsāye

کسی که با دیگری در یک منزل یا در خانۀ کنار خانۀ او زندگی می‌کند؛ هم‌جوار.

جار، مجاور، همجوار، همساده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ