ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

همزیستی

hamzisti

۱. با هم زندگی کردن.
۲. زندگانی مردم دو کشور با کمک‌های اقتصادی و سیاسی به ‌یکدیگر.
۳. (زیست‌شناسی) شریک بودن دو گیاه در زندگی با یکدیگر.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ