ترجمه مقاله

همرتبه

برابر، همدرجه، همشان، همطراز، هممرتبه

ترجمه مقاله