ترجمه مقاله

همراز

hamrāz

۱. محرم اسرار.
۲. دو تن که اسرار خود را به‌ یکدیگر بگویند و چیزی از هم پنهان نکنند.

رازدار، سرپوش، سرنگهدار، محرم

ترجمه مقاله