ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

همدست

hamdast

دو تن که کاری را به ‌کمک هم انجام بدهند؛ شریک؛ رفیق؛ همکار.

شریک، متفق، معاون، معین، همراه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ