ترجمه مقاله

همجوار

مجاور، نزدیک، همدیوار، همسایه، هممرز

ترجمه مقاله