ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

همجوار

مجاور، نزدیک، همدیوار، همسایه، هممرز

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ