ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

همتاب

hamtāb

هم‌زور: ◻︎ در ایران جز او نیست همتاب من / ندارد هم او نیز پایاب من (فردوسی۲: ۱/۱۲۰).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ