ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

همانندی

تشابه، شباهت، مانندگی، مشابهت، مشابهت، همسانی

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما