ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هلفدونی

holofduni

زندان تنگ و تاریک؛ سیاه‌چال.

اسارتگاه، بازداشتگاه، بند، بندیخانه، توقیفگاه، حبس، حبس، دوستاق، دوستاقخانه، زندان، سجن، سلول، سیاهچال، محبس

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ