ترجمه مقاله

هلاک

halāk

۱. نیست شدن.
۲. مردن در اثر حادثۀ بد و ناگوار.
۳. [مجاز] بسیارمشتاق و آرزومند.

۱. زوال، فنا، ، نابودی
۲. قتل، مرگ، ، موت، هلاکت،
۳. معدوم، نابود، نیست

ترجمه مقاله