ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هضاب

hezāb

= هضبه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ