ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هزینه

hazine

۱. خرج.
۲. آنچه در ازای رسیدن به مطلوبی تحمل می‌شود یا از دست می‌رود.

۱. خرج، خرجی، ، مخارج
۲. صرف، مصرف
۳. انفاق، ، نفقه
۴. خزانه، خزینه، ، ≠ دخل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ