ترجمه مقاله

هزیمت

hazimat

شکست لشکر؛ شکست‌خوردگی و پراکندگی لشکر.

تاروماری، شکست، عقبنشینی، فرار، گریز، هزم

ترجمه مقاله