ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هزل

hazl

۱. مزاح؛ شوخی؛ سخن غیر جدی.
۲. سخن بیهوده.
۳. (ادبی) سخن منظوم یا منثور که محتوی مضامین غیراخلاقی و غیراجتماعی است.

بذلهگویی، جوک، شوخی، طیبت، ظرافت، لاع، لافی، لطیفه، لودگی، مزاح، مسخرگی، مسخره، مطایبه، هجا، هجو، هجو

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ