ترجمه مقاله

هروهل

harvahal

کنجدی که روغن آن ‌را گرفته باشند؛ کنجاره؛ کنجواره؛ تفالۀ کنجد.

ترجمه مقاله