ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هراساندن

ارعاب، بهوحشتانداختن، تخویف، ترساندن، ترعیب، متوحش کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ