ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هراس

harās

۱. هراسیدن.
۲. (اسم، اسم مصدر) بیم؛ ترس؛ خوف.

بیم، پروا، ترس، جبن، خوف، دهشت، رعب، سهم، واهمه، وحشت، وهم، هول، هیبت

ترس

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ