ترجمه مقاله

هدیه

ha(e)d[i]y[y]e

تحفه؛ ارمغان؛ پیشکش.

۱. ارمغان، انعام، پیشکش، تحفه، تعارف، خلعت، رهاورد، سوغات، نثار، هبه
۲. شیربها

پیشکش، ارمغان

ترجمه مقاله