ترجمه مقاله

هدا

hodā

۱. راهنمایی.
۲. رستگاری.
۳. راستی.
۴. (اسم) راه راست.

ترجمه مقاله