ترجمه مقاله

هجیر

hajir

۱. نیمروز؛ هنگام ظهر در سختی گرما.
۲. گرمای نیمروز.

ترجمه مقاله