ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هجر

hejr

دوری و جدایی از کسی.

جدایی، دوری، فراق، مفارقت، هجران ≠ وصل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ