ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هتک

hatk

۱. پرده دریدن؛ پاره کردن پرده.
۲. کشیدن و کندن پرده از جای خودش.
۳. مفتضح ساختن؛ رسوا کردن کسی.

۱. پردهدری
۲. رسواسازی، مفتضحسازی
۳. افتضاح، رسوایی
۴. بیعفتی، بیناموسی،
۵. استخفاف، بیاحترامی، بیحرمتی

ناسزا، دشنام

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ