ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

هاشم

hāšem

شکننده؛ خردکننده.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما