ترجمه مقاله

هادی

hādi

۱. هدایت‌کننده؛ راه‌راست‌نماینده؛ رهنما.
۲. پیشوا.
⟨ هادی الکتریسیته: اجسامی که الکتریسیته را منتشر و هدایت می‌کنند، مانند فلزات، بدن انسان، حیوان، و آب.

۱. پیر، دلیل، راهبر، راهنما، رهبر، مرشد، معلم
۲. رسانا ≠ عایق

رهنما

ترجمه مقاله