ترجمه مقاله

نیم

nim

درختی بزرگ، با برگ‌های ریز و نازک، گل‌های خوشه‌ای و خوش‌بو، و میوه‌ای شبیه سنجد که در هندوستان می‌روید.

۱. نصفه، نصف، نیمه
۲. میان، وسط

ترجمه مقاله