ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نیل

nil

گیاهی با برگ‌های شبیه برگ اقاقیا، شاخ و برگ به‌هم پیچیده، و گل‌های سرخ خوشه‌ای که از مادۀ به دست آمده از شاخه‌های آن در رنگرزی و نقاشی استفاده می‌شود.

۱. تحصیل، حصول، دستیابی، رسیدن، کسب
۲. بخشش، دهش، عطیه

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما