ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نیلگون

nilgun

کبودرنگ؛ به رنگ نیل.

آبی، ارزق، اغبر، کبود، کبود، نیلی، نیلفام

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ