ترجمه مقاله

نیستان

neyestān

جایی که نی فراوان روییده باشد؛ نیزار.

بیشهزار، غابه، نیزار

ترجمه مقاله