ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نیزار

neyzār

جایی که نی فراوان روییده باشد؛ نیستان.

بیشه، بیشهزار، نیستان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ