ترجمه مقاله

نیابت

niyābat

۱. جانشینی؛ قائم‌مقامی.
۲. جانشین شدن؛ به جای کسی نشستن؛ به جای کسی امری را انجام دادن.

جانشینی، قائممقامی، معاونت، نایبی، وکالت

ترجمه مقاله