ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نی

ney

۱. (زیست‌شناسی) گیاهی با شاخه‌های راست، بلند، توخالی، و بندبند که در زمین‌های مرطوب و باتلاقی می‌روید و برای پوشاندن سقف خانه‌ و بافتن بوریا به کار می‌رود؛ نای؛ نال؛ نا.
۲. (موسیقی) ساز بادی از ساقۀ گیاه نی یا چوب باریک و توخالی با چهار تا شش سوراخ در یک سمت و یک یک سوراخ در سمت دیگر.
۳. لولۀ باریک پلاستیکی یا شیشه‌ای برای نوشیدن مایعات.

۱. شهنا
۲. قلم
۳. کبر
۴. خیر، نه

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما