ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نگارنده

negārande

۱. نویسنده.
۲. نقاش.

۱. راقم، کاتب، نویسنده
۲. رسام، مصور، نقاش، نگارگر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ