ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نکوهش

nekuheš

سرزنش؛ ملامت.

بدگویی، توبیخ، زخمزبان، سرزنش، سرکوفت، شماتت، قدح، مذمت، ملامت ≠ ستایش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ