ترجمه مقاله

نکول

nokul

۱. (اقتصاد، بانکداری) خودداری از پرداخت وجه برات یا حواله.
۲. [قدیمی] برگشتن و روگرداندن از چیزی.
۳. [قدیمی] خودداری از جواب دادن یا سوگند خوردن.
۴. [قدیمی] ترسیدن و رو بر‌گرداندن از دشمن.

استنکاف، اعراض، انکار، تخطی، خودداری، رد، نقض، واخواهی ≠ قبول

ترجمه مقاله