ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نپتون

nepton

از سیارات منظومۀ شمسی دارای دو قمر که مدار آن بین مدار اورانوس و مدار پلوتون است و هر ۱۶۵ سال یک‌ بار دور خورشید می‌گردد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ