ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نویدن

novidan

زاری کردن؛ نالیدن: ◻︎ کنون زود پیرایه بگشای و رو / به پیش پدر رو به‌زاری بنو (فردوسی: ۱/۲۲۰).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ