ترجمه مقاله

نوید

na(o)vid

مژده؛ بشارت؛ خبر خوش؛ مژدگانی.

بشارت، خبرخوش، مژده

ترجمه مقاله