ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نون

nun

کنون؛ اکنون؛ حالا: ◻︎ مردمان را راه دشوار است نون / اندر آن دشت از فراوان استخوان (فرخی: ۲۶۲).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ