ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوشیدن

nušidan

خوردن آب یا مایع دیگر؛ آشامیدن.

آشامیدن، خوردن، درکشیدن، گساردن، نوش کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ