نوروز

no[w]ruz

۱. بزرگ‌ترین جشن ملی ایرانیان که از روز اول فروردین آغاز می‌شود؛ نوروز سلطانی.
۲. (موسیقی) گوشه‌ای در دستگاه همایون.
⟨ نوروز بیاتی: (موسیقی) [قدیمی] از شعبه‌های بیست‌وچهارگانۀ موسیقی ایرانی.
⟨ نوروز خارا: (موسیقی) [قدیمی] از شعبه‌های بیست‌وچهارگانۀ موسیقی ایرانی.
⟨ نوروز خاصه: روز ششم ازجشن نوروز، نوروز بزرگ، که پادشاهان ایران، خاصان و ندیمان خود را می‌پذیرفتند و به عیش و عشرت می‌گذرانیدند.
⟨ نوروز صبا: (موسیقی) گوشه‌ای در دستگاه همایون.
⟨ نوروز عامه: [قدیمی] پنج روز اول از جشن نوروز که پادشاهان ایران بار عام می‌دادند و حاجت‌های مردم را روا می‌کردند.
⟨ نوروز عرب: (موسیقی) [قدیمی] از شعبه‌های بیست‌وچهارگانۀ موسیقی ایرانی.

نوروز

فرهنگ فارسی عمید

۱. بزرگ‌ترین جشن ملی ایرانیان که از روز اول فروردین آغاز می‌شود؛ نوروز سلطانی.۲. (موسیقی) گوشه‌ای در دستگاه همایون.⟨ نوروز بیاتی: (موسیقی) [قدیمی] از شعبه‌های بیست‌وچهارگانۀ موسیقی ایرانی.⟨ نوروز خارا: (موسیقی) [قدیمی] از شعبه‌های بیست‌وچهارگانۀ موسیقی ایرانی.⟨

خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما