ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوره

nure

مخلوط آهک و زرنیخ که برای ازالۀ موی بدن به کار می‌برند؛ واجبی.

آهکزرنیخ، واجبی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ