ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نودران

no[w]darān

شاگردانه و انعامی که به شاگرد خیاط بدهند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ