ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نواساز

navāsāz

۱. آهنگ‌ساز.
۲. آوازخوان؛ مغنی.

آهنگساز، تصنیفساز، خنیاگر، رامشگر، مطرب، نوازنده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ