ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نهوض

nohuz

۱. حرکت کردن.
۲. کوچ کردن.
۳. جنبش.

۱. رحلت، عزیمت، کوچ
۲. جنبش، حرکت، نهضت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ