ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نهضت

ne(a)hzat

۱. (سیاسی) جنبش؛ قیام: نهضت جنگل.
۲. [قدیمی] حرکت؛ عزیمت.

اغتشاش، انقلاب، جنبش، حرکت، خیزش، شورش، غائله، قیام

جنبش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ